Udslusningsstrategi

Udslusningsstrategi for Mimers Brønd. 2015

Eleverne møder på skolen med vidt forskellige forudsætninger. Med udgangspunkt i disse forskellige forudsætninger er det skolens mål at sikre den enkelte elev den optimale udslusning, herunder:  

  • At alle elever bliver tilbudt en uddannelse eller et varigt arbejde tilpasset deres formåen
  • At eleverne starter på en uddannelse, får arbejdstilknytning eller kommer i gang med anden planlagt udviklingsforløb i umiddelbar forlængelse af deres ophold på skolen – herunder EGU, STU og KUU
  • At elever med behov herfor får forlænget opholdet, så de også kan komme videre i uddannelse eller beskæftigelse

 
Udgangspunktet for at sikre en optimal udslusning er, at vi hurtigt får afdækket elevens behov for at få styrket sine faglige, sociale og personlige kompetencer, således at indholdet af elevens ophold på skolen kan blive tilrettelagt ud fra dette.
Redskaberne hertil er:

• Vejledningen.
• Værkstedsundervisningen.
• Praktikophold.

 
 Vejledningen.
Skolens vejledning er bygget op omkring elevens forløbsplan. Forløbsplanen udarbejdes umiddelbart efter elevens start på skolen og udvikles gennem hele opholdet. Der følges løbende op på forløbsplanen gennem uformelle vejledningssamtaler med værkstedslæren og i forbindelse med faste samtaledage. Forløbsplanen danner baggrund for vejledningssamtaler om valg af uddannelse.
Vejledningen udvides (ved behov) med et netværkssamarbejde med f.eks. UU; forældre, sagsbehandler, støttepersoner
Herudover opfordres eleverne til at deltage i Åbent Hus arrangementer på uddannelsesinstitutionerne og skolen tilrettelægger besøg på relevante uddannelsessteder. helhedsorienteret indsats.

Værkstedsundervisningen.

Gennem undervisningen på skolens værksteder tilstræbes det at styrke elevens faglige, sociale og personlige forudsætninger for at leve op til de krav der stilles for at gennemføre en uddannelse, eller fastholde et arbejde. Den enkelte elev får relevante faglige udfordringer og trænes i at tage ansvar for de opgaver, de får tildelt. Samspillet mellem elev og lærer er af stor betydning for elevens læring. Vi arbejder derfor med at læreren er meget tæt på eleverne i det daglige arbejde, dermed sikres der rum for både den faglige og for den personlige lærer.
 
Praktikophold.
Eleverne opfordres til at bruge deres muligheder for eksterne og interne praktikforløb. Praktikker bruges til afklaring af erhvervsvalg og som en del af udslusningen. Mødet med "virkeligheden" kan for mange elever, være katalysator for deres afklaring. Gennem en veltilrettelagt praktik oplever eleven, hvilke krav der stilles til dem, og de bliver klar over, hvad der skal arbejdes med, for at komme videre mod deres mål.
 
Kompetencebevis.
Alle elever, der har været på Mimers Brønd i mere end otte uger, får tilbudt et kompetencebevis, hvoraf det fremgår, hvilke arbejdsområder eleven har beskæftiget sig med og hvilke kompetencer vedkommende har opnået.  I kompetencebeviset er også en oversigt over undervisning, kombinationsforløb og praktikker, som den unge har deltaget i.