Virksomhedsplan

Virksomhedsplan for Produktionsskolen Mimers Brønd 2019

Navn Produktionsskolen Mimers Brønd

Adresse: Brusgaardsvej 17, 8960 Randers SØ

Telefon: 86 44 74 17

Email: info@mimersbroend.dk

Hjemmeside: www.mimersbroend.dk

Skolekode: 731351

Formelt grundlag: Produktionsskolen Mimers Brønd er oprettet d. 1. oktober 1999 som en selvejende institution på initiativ af en selvbestaltet gruppe bestående hovedsagelig af forældre og medarbejdere tilknyttet den tidligere produktionsskole på stedet. Skolen er godkendt efter lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012.            

Skolens vedtægter er godkendt af Randers Kommune, der yder det lovbestemte grundtilskud til skolen.

Skolekreds: Skolen har tilknyttet en skolekreds som består af interesserede borgere omkring produktionsskolen Mimers Brønd. Skolekredsen afholder hvert år generalforsamling inden udgangen af juni måned. På skolekredsenes generalforsamling vælges hvert år 1 af de 4 medlemmer, som skolekredsen har i produktionsskolens bestyrelse, idet bestyrelsesmedlemmet vælges for en 4-årig periode.   

Navnet Mimers Brønd og symbolikken bag. Produktionsskolens navn tager afsæt i den nordiske mytologi og historien om Mimer, som bor ved livets træ, hvor visdommens kilde ligger i form af Mimers Brønd. Myten fortæller at Odin engang måtte ofre sit ene øje for at få lov at drikke af kilden. På den måde fik han indsigt og viden om alt, hvad der sker og skulle ske både i nutiden og i fremtiden.

Initiativgruppen, som oprettede Mimers Brønd fandt denne myte smuk og forpligtende, og opkaldte skolen efter kilden, Mimers Brønd. Navnet symboliserer, at alle medarbejdere og elever skal forpligte sig til at yde sit bedste, hvis man vil opnå afklaring og indsigt. Symbolikken er, at når man giver noget af sig selv, kan man få meget igen. I forhold til eleverne kommer historien og symbolikken til udtryk som en direkte opfordring til at bidrage med det, man kan til fællesskabet og til at være aktiv både til egen og til de fælles læreprocesser. Så får eleven meget igen.

Myndighed: Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af 7 personer:

der er udpeget eller valgt ud fra følgende:

4 personer er valgt af skolekredsen

 • Anders Buhl Christensen
 • Jens Ove Pedersen
 • Linda Drotten
 • Palle Wisbech Pedersen

1 person er udpeget af Randers Byråd

 • Inger Marie Secher

1 person er udpeget af arbejdsmarkedets parter

 • Jens Aage Skipper

Medlemmer valgt blandt skolens medarbejdere.

 • Marie Holm Nielsen - med stemmeret
 • Dorthe Jereminsen - deltager uden stemmeret

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens forstander og viceforstander

 • Bestyrelsen afholder MUS samtale med forstanderen på baggrund af en drøftelse i bestyrelsen herunder generel vurdering af ledelsen

Medarbejder på skolen:

 • Bestyrelsen har bemyndiget skolens ledelse til at ansætte og afskedige lærere og andet personale.
 • Ansættelser sker generelt på baggrund af indstilling fra et ansættelsesudvalg.
 • Forstander og viceforstander afholder MUS samtaler med medarbejderne ud fra indkredsning af aktuelle udviklingstemaer
 • Der udarbejdes Arbejdspladsvurderinger – APV – for at belyse eventuelle belastninger i arbejdsmiljøet

Det sociale kapitel: Skolen er interesseret i at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked, hvilket bl.a. indebærer anvendelse af personer ansat i fleksjob og skånejob. P.t. har skolen 4 personer ansat i fleksjob og 1 person ansat i skånejob. Skolen er endvidere indstillet på at modtage personer i arbejdspraktikker og lignende, når dette kan lade sig gøre.

Skolens faciliteter: Produktionsskolen Mimers Brønd har en forpagtningsaftale med Randers Kommune. Denne forpagtningsaftale omfatter værkstedsbygninger, stalde, lade, ridehal, kantinebygning og administrationsbygning samt ca. 150 ha jord tilknyttet Brusgaardsvej 17. Derudover lejer produktionsskolen Mimers Brønd lokaler på Messingvej 32 A. Dette lejemål er på ca. 150 m2 og beror på en aftale med K/S Randers Erhvervscenter Syd.

Skolens tilbud til unge: Produktionshøjskolens tilbud gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Produktionsskolen tilbyder forløb på Landbrugslinjen, Hestelinjen, Aktiv Omsorg, Butik og logistik samt Butik og Kundeservice. Skolen har i alt skolen plads til ca. 80 produktionsskolelever.

Optagelse sker som hovedregel efter en samtale og en rundvisning. Optagelsen sker på baggrund af  en målgruppevurdering fra elevens UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Der er løbende ind – og udslusning på skolens linjer. Forløbet som produktionsskoleelev er tilrettelagt som heltidsundervisning med en ugentlig mødetid på 31.5 time.

Skolen er endvidere godkendt til at optage 2 elever som landbrugsassistent under PBE (

ProduktionsskoleBaseretErhvervsuddannelse) og kan derudover optage unge som led i en erhvervsgrunduddannelse (EGU), som led i særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU),  i bro-bygningsforløb, som aktiveringsforløb og som indtægtsdækket virksomhed i øvrigt.

Produktionsskolen Mimers Brønd er også hjemstedsskole for unge under KUU (KombineretUngdomsUddannelse). KUU tilbyder erhvervstemaer indenfor Landbrug og naturpleje, Grøn vedligehold, Handel og kundeservice samt Aktiv Borgerstøtte. Når KUU er fuldt udbygget til januar 2017, er der mulighed for at optage op til 28 KUU elever fordelt på 4 hold. 

Produktionsskolens målsætning: Det er Produktionsskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til at sætte sig mål på det uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige plan og gennemføre denne målsætning.

Endvidere sigtes mod at opkvalificere eleverne fagligt, personligt og socialt og derigennem forberede eleverne og forbedre deres muligheder til at gå videre i det øvrige uddannelsessystem eller direkte på arbejdsmarkedet.

Værdierne på Mimers Brønd

De værdier, som man i dagligdagen på Mimers Brønd lægger særlig stor vægt på, er:

 • Anerkendelse
 • Ligeværd
 • Tillid
 • Hjælpsomhed/ fællesskab

Anerkendelse

 • Blive set, der hvor man er og, som man er
 • Små sikre succeser – at eleverne får opgaver, der matcher kunnen og nærmeste udviklingszone
 • At eleverne føler sig lyttet til, og at deres synsvinkel tages i betragtning
 • Der er ikke nogen entydig opskrift på, hvordan eleverne skaber den bedste udvikling for sig selv, men vi tror på, at mangfoldighed og individuel tilrettelæggelse er væsentlige redskaber.

Ligeværd

 • Vi er hver især noget særligt, og vi har alle noget relevant at byde på.
 • Vi sigter mod at skabe rum for mangfoldige væremåder.  Forskellige væremåder er udtryk for forskellige personligheder og for forskellige behov
 • Vi er nysgerrige og undersøgende og tager afsæt i det, som eleverne fortæller og den måde, de agerer på
 • Når eleven tager ansvar, understøtter  medarbejderne ved at tage medansvar for elevernes udvikling
 • Vi er opmærksomme på at synliggøre, hvilken betydning de enkelte elever har for opgaverne og for det sociale fællesskab
 • Vi giver respons på det personlige, det sociale og det faglige plan ud fra de opgaver, som udføres

Tillid

 • Vi viser tillid til eleverne og forsøger at forstå elevens indgangsvinkel
 • Vi tror på, at når en person mødes med tillid, bliver tilliden også gensidig, og det bliver nemmere at modtage hjælp
 • Med afsæt i elevens læringspunkter yder medarbejderne ansvarlige støtte og vejledning
 • Vi har tillid til, at eleverne med den rigtige støtte kan få større indsigt både på fagligt og personligt niveau
 • Vi overgiver ansvar i videst muligt omfang

Hjælpsomhed / fællesskab

 • Vi tager udgangspunkt i, at vi kan noget forskelligt, og at evner medfører forpligtigelser også i forhold til at hjælpe sine kolleger/med-elever
 •  Vi yder en indsats for at oplære eleverne omkring gængse samfundsnormer og forventer, at eleverne lever op til de almene normer
 • Vi erkender, at selv om alle gør deres bedste, så kan såvel medarbejdere som elever lave fejl. Det er ikke nogen skam at fejle, men det er en skam ikke at lære af sine fejl
 • Vi lægger stor vægt på fællesskab og forståelse for hinanden. Vi er hver især noget særligt, og vi har noget forskelligt at byde på. Vi tror på, at den største retfærdighed opnås ved at støtte den enkelte ud fra hver deres ståsted. Eleverne er ikke ens, derfor skal de mødes med forskellighed og rummelighed.

Pædagogikkens grundlag og teoretiske afsæt: Læringsgrundlaget på Mimers Brønd er baseret på teorierne om praksislæring og situeret læring. Dette indebærer, at læring betragtes som en proces, der skabes i relation til de praktiske opgaver, som udføres i det sociale fællesskab, som det daglige arbejdsfællesskab udgør. Læringen foregår både gennem de opgaver, som løses i dagligdagen – praksislæringen - og gennem det samarbejde, som kræves for at løse opgaverne på en måde, hvor nybegyndere lærer både af de mere erfarne elever og af lærerne som eksperterne (mestrene) – den situerede læring -

Forløbet på Mimers Brønd

 • Undervisningsforløb der er baseret på praktisk arbejde og produktion i kombination med teoretisk undervisning. Den teoretiske undervisning foregår dels integreret i forbindelse med det praktiske arbejde og dels som tilbud, der styrker elevernes grundlæggende færdigheder i dansk og matematik.
 • Arbejde med egen læring ud fra RKA – Real Kompetence Afklaring – hvor eleven og dennes lærer udarbejder mål og delmål for elevens forløb på skolen. Fortløbende følges op på disse mål, så der hele tiden sikres den bedst mulige progression, som passer til den enkelte elev. Ved afslutning af produktionsskoleforløbet udstedes et kompetencebevis, hvoraf det fremgår, hvilke kvalifikationer eleven har opnået og på hvilket niveau, disse mestres.
 • Indsigt i en virksomheds almindelige dagligdag. Dette gøres dels gennem det daglige arbejde på linjerne og dels via praktik af kortere varighed i offentlig eller privat virksomhed
 • Viden om brancherelaterede virksomheder og institutioner gennem ekskursioner og studiebesøg
 • Forskellige aktiviteter på tværs af linjerne såsom faste sociale arrangementer – høstfest og juleafslutning – og temaeftermiddage med samfunds- og livsrelaterede emner som f.eks. sikker trafik, viden om rusmidler, bankanliggender, fagforeninger, straffeloven. Desuden temaer omkring sociale spilleregler og lignende herunder kommunikation på sociale medier - omgangstone og form -.
 • Generel uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Inddragelse af eleverne i planlægning og tilrettelæggelse af dagligdagen på skolen. På den måde har eleverne mulighed for medindflydelse og derved også at føle sig ansvarlige for arbejdet på linjen, for skolen generelt, for undervisningen og for egen udvikling. Der afholdes faste fællesmøder og linjemøder, hvor eleverne kan tage relevante emner op og hvor der gives generel information samt planlægges for kommende arbejde og aktiviteter.
 • Medindflydelse via deltagerråd. Der er på skolen et deltagerråd bestående af en elevrepræsentant for hver linje samt skolens forstander og viceforstander. Formålet med deltagerrådet er at give eleverne mulighed for at indgå i skolens demokratiske processer og være med til at sikre et godt undervisningsmiljø
 • På linjegruppemøder, fællesmøde og gennem deltagerråd trænes eleverne i mødedisciplin og argumentation. Indholdet på møderne er dagligdagen, forholdet til hinanden, forslag til og planlægning af aktiviteter, lærings- og udviklingspunkter, planlægning og evaluering af undervisning med videre.

Økonomi: Skolens drift finansieres af grundstilskud ydet af Randers Kommune og af taksametertilskud fra Undervisningsministeriet.  

Der udarbejdes et budget, som godkendes af bestyrelsen, hvorefter det er forstanderens ansvar at varetage den daglige drift på baggrund af de vedtagne rammer. Bestyrelsen holdes som minimum orienteret omkring økonomien via kvartalsvise perioderegnskaber.

Revisionsfirma: Deloitte

Samarbejdspartnere: Produktionsskolen Mimers Brønd har først og fremmest et meget tæt samarbejde med UU’erne i de kommuner, hvor der typisk kommer flest produktionsskoleelever fra, hvilket vil sige især Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Århus kommuner.

Omkring KUU har skolen et særligt tæt samarbejde med UU-Randers i forbindelse med opsporing af elever til KUU og som forberedelse til visitationen af elever til KUU.

                                           

I forbindelse med den nye KUU uddannelse er det etableret et nyt institutionssamarbejde bestående af produktionsskolerne i optageområdet - Randers Produktionsskole, Produktionsskolen Mimers Brønd, Favrskov Produktionsskole, Produktionshøjskolen Djursland, Grenaa Produktionsskole – og Tradium Randers, Social- og Sundhedsskolen Randers, Randers HF & VUC, Den Jydske Haandværkerskole, Viden Djurs og Linjeskolen. Specielt de øvrige produktionsskoler og VUC arbejder tæt sammen omkring KUU’en.

Omkring PBE lærling har Mimers Brønd et samarbejde både med Kalø Økologisk Landbrugsskole under Viden Djurs og med Asmildkloster Landbrugsskole. Med disse skoler er der også et samarbejde omkring kurser, kombinationsforløb og andet.

I tilknytning til de nye linjer i Paderup er nye samarbejder opstået og udvikles fortsat. Ved indgang til 2017 er der et fast samarbejde med Kvickly, Randers Storcenter, BAUHAUS, Harald Nyborg og Plantorama.

Linjen Aktiv Omsorg står for pasning af fuglevolieret i Doktorparken og har et samarbejde med ældrecenter i Dronningborg

Skolen har derudover generelt et aktivt samspil med flere foreninger og med borgerne bredt set. Dette samspil kommer især til udtryk i forbindelse med de forskellige arrangementer, som skolen selv afholder eller som skolen deltager i. Det er f.eks. afholdelse af Økologisk Høstmarked, aktiviteter i Børnekulturugen og jagter i samarbejde med Randers Naturcenter og Kronjyllands Jagtforening og deltagelse i arrangementer afholdt af Landboforeningen, Landbrugsmuseet Gammel Estrup m. fl.

Mål for produktionsskolen Mimers Brønd 2019

 • udvikling af skolen tilbud og linjer med fokus på de uddannelses- og erhvervsmuligheder der måtte blive mulige som del af det nye FGU Østjylland
 • udvikle skolen tilbud i tæt samspil med FGU Østjylland
 • vedligeholde og fortsat udvikle skolens samarbejde med de personer, der varetager uddannelsesvejledning for de unge - kommende Ungeindsats